EKO

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

ab Sjöbodarna i Sverige verkar som förbrukare av skoglig råvara och för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda. Vi arbetar enligt kraven på god miljövård.

Tillverkning

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaruleveranser av barrträd furu o gran kommer till största del från skogsbruk i mellansverige. Enligt skogsvårdslagens 1§ skall skogen skötas så att den uthålligt ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Timret sågas och torkas på såg verk till ca 18% fuktkvot – samt hyvlas i hyvleri.

Jordbruksverket kan godkänna sågverk för värmebehandling och märkning av virke som ska uppfylla omvärldens krav på frihet från allvarliga skadegörare. Värmebehandling av trä är en internationellt erkänd metod för att behandla trä mot skadegörare. Virket ska upphettas till minst 56°C i minst 30 minuter i kärnan av virket.

Företaget använder uteslutande till konstruktionvirke som är värmebehandlat. Träråvaran kommer från av jordbruksverket godkända sågverk o hyvlerier. Övriga produkter kommer från leverantörer med en stark miljö o kvalitets policy. Företaget källsorterar allt avfall.